Informatie

De Hallen Haarlem wordt actief ondersteund door de Vriendenvereniging van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. De vereniging kent zo'n 1.900 leden uit Haarlem en daarbuiten. Veel van deze vrienden hebben belangstelling voor de hedendaagse en moderne kunst die in De Hallen Haarlem tentoongesteld wordt.

De Vriendenvereniging wil graag nieuwe leden verwelkomen die interesse hebben voor hedendaagse kunst en voor de tentoonstellingen in De Hallen Haarlem. De vereniging ondersteunt en organiseert regelmatig interessante activiteiten in De Hallen. 
Door uw lidmaatschap steunt u Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. 

Vrienden lidmaatschap

Persoonlijk lid € 27,50 per jaar
Partnerlidmaatschap € 40,00 per jaar
Lidmaatschap voor het leven minimaal € 500,00 eenmalig
Bedrijfslidmaatschap minimaal € 500,00 per jaar

Vriendenvoordelen

- gratis toegang De Hallen Haarlem en het Frans Hals Museum 
- uitnodigingen voor openingen en voorbezichtigingen van tentoonstellingen 
- u ontvangt drie keer per jaar Halszaken, een uitgave van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem en de Vrienden 
- gratis of met korting toegang tot activiteiten van de Vrienden in De Hallen Haarlem of het Frans Hals Museum 
- uitnodiging voor het Hallenbal in De Hallen Haarlem en de soiree in het Frans Hals Museum

Aanmelden

Stuur uw aanmelding naar: Vereniging Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem 
Postbus 3365, 2001 DJ Haarlem of stuur een e-mail.

Schenkingen

Het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem dankt zijn bestaan voor een belangrijk deel aan de inzet, betrokkenheid en ondersteuning van particulieren. De Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem is daar een goed voorbeeld van.

Hoewel het museum jaarlijks een substantieel subsidiebedrag van de gemeente Haarlem ontvangt om zijn doelstellingen te verwezenlijken, zoekt het museum intensief naar mogelijkheden om zijn positie te verbeteren en het beleid nog meer reliëf te geven. Met uw steun kan het museum zijn indrukwekkende collectie op hoog niveau instandhouden en het publiek bedienen met bijzondere projecten. 

Het museum wil in dit verband gaarne de mogelijkheden en fiscale voordelen van schenken onder de aandacht brengen. Nederland heeft een gunstig fiscaal klimaat voor schenkingen aan culturele instellingen. Begunstigers mogen giften, die zijn gedaan aan culturele instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, aftrekken in de aangifte ‘inkomstenbelasting’. De culturele instellingen die deze zogeheten ANBI-status hebben, en de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem heeft dit keurmerk, zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht, zodat geen belasting verschuldigd is over schenkingen, legaten of erfstellingen. Het gehele bedrag dat wordt geschonken of wordt nagelaten kan derhalve voor 100% besteed worden aan het beoogde doel.

Verschillende mogelijkheden van schenken

Eenmalige schenking: een schenking aan de Stichting FHM|DHH is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek, voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van het inkomen bedraagt. Afhankelijk van de samenstelling van het inkomen, kan het maximale belastingvoordeel 52% bedragen.

Periodieke schenking: een schenking in de vorm van een periodieke uitkering verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze schenking (met een minimum van € 1000 per jaar) krijgt de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een notariële akte. Er dient minimaal vijf jaar achtereen een (zelfde) vast bedrag betaald te worden.

Nalaten: ook testamentair kan aan de Stichting FHM|DHH een bedrag in geld of een percentage van de nalatenschap worden nagelaten. Wanneer de Stichting FHM|DHH in het testament vermeld staat, is de verkrijging niet met successierecht belast.

Schenkingen van kunst: ook kunstwerken kunnen aan de Stichting FHM|DHH worden geschonken (als eenmalige of periodieke schenking), hetgeen kan leiden tot een aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

Successierechten betalen met kunst: successierechten kunnen ook met kunst worden betaald. Erfgenamen die hun successierecht (deels) betalen met een kunstvoorwerp, mogen de waarde van dat kunstvoorwerp met 20% verhogen: door deze regeling kan kwijtschelding verkregen worden tot 120 procent van de waarde van een kunstwerk. Niet alle kunstvoorwerpen komen voor deze regeling in aanmerking. Een speciale adviescommissie bepaalt of het betreffende kunstvoorwerp in aanmerking komt.

Fonds op Naam: de mogelijkheid bestaat om met een schenking, legaat of erfstelling van minimaal € 50.000 een eigen ‘Fonds op Naam’ in het leven te roepen. De oprichter bepaalt zelf de naam en de bestemming van het fonds. Indien het fonds wordt ondergebracht bij de Stichting FHM|DHH, zal deze ervoor zorg dragen dat het geld besteed wordt aan het specifieke doel en tevens de administratieve afhandeling voor haar rekening nemen. In de vorm van een periodieke uitkering is de schenking volledig aftrekbaar. 

Schenkingen, legaten of andere bijdragen zijn van groot belang voor het museum. Ze kunnen in belangrijke mate de collectie verrijken, kostbare restauraties financieel mogelijk maken, grote tentoonstellingen helpen realiseren of bijdragen aan onderwijs- en onderzoeksprojecten. Het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem kan aangemerkt worden als een goed doel bij uitstek.

Het museum is zijn schenkers bijzonder dankbaar voor elke vorm van donatie en betoont dat op verschillende wijzen. Zo kan de naam van de schenker worden vermeld bij het, met behulp van de schenking, aangekochte of gerestaureerde schilderij. Ook kan vermelding plaatsvinden bij tentoonstellingen, publicaties of speciale projecten. Uiteraard wordt de schenker aangemerkt als bijzondere relatie van het museum en uitgenodigd worden voor openingen, lezingen, concerten en speciale evenementen.