medewerkers

Directie

Ann Demeester

directeur

e-mail

Denise de Boer

adjunct directeur

e-mail

Renée Jongejan

interim adjunct directeur

e-mail

Secretariaat

Marieke van der Peet

directie assistent

e-mail

T 023 5115782

Judith Reitsma - Harren

administratief-secretarieel medewerker

e-mail

T 023 5115853

Roxana Srodzinski

administratief-secretarieel medewerker

e-mail

T 023 5115853

Fondsenwerving en Relatiebeheer

Emma Swaan

coördinator Fondsenwerving en Relatiebeheer

e-mail

T 023 5115824

HR

Gwen Nijbroek

HR adviseur

e-mail

T 023 5115835

Collecties

Marrigje Rikken 

hoofd Collecties

e-mail

Joke van Haaren

projectmedewerker Collecties

e-mail

T 023 5115834

Karien Beijers

registrar Collecties

e-mail

T 023 5115833

Mireille te Marvelde

restaurator

e-mail

T 023 5115819

Liesbeth Abraham

restaurator

e-mail

T 023 5115820

Jessica Roeders

restaurator

e-mail

T 023 5115819

Erik van Rossum

depotbeheerder

e-mail

T 023 5115799

Tentoonstellingen

Susanna Koenig

hoofd productie Tentoonstellingen 

e-mail

T 023 5115837

Melanie Bühler

conservator hedendaagse kunst

e-mail

Abigail Winograd

fellow transhistorical curating

e-mail

Antoon Erftemeijer

conservator moderne kunst

e-mail

Anna Tummers

conservator oude kunst

e-mail

Jasper Hillegers

assistent conservator oude kunst

e-mail

Tony Hofman

projectmanager tentoonstellingen

e-mail

T 023 5115837

Merve Açikgöz

junior registrar tentoonstellingen

e-mail

T 023 5115832

Publiekszaken

Bas van Donselaar

hoofd Publiekszaken

e-mail

T 023 5115790

Annelieke van Halen

coördinator communicatie 

e-mail

T 023 5115794

Monique van Royen

coördinator marketing & PR

e-mail

T 023 5115783

Jill Pisters

interim coördinator marketing & PR

e-mail

T 023 5115783

Neeltje Köhler

medewerker publieksbegeleiding

e-mail

T 023 5115791

Geert-Jan Davelaar

coördinator educatie, exploratie en publieksbegeleiding

e-mail

T 023 5115792

Meike Amelie Scholten

junior medewerker educatie, exploratie en publieksbegeleiding

e-mail

T 023 5115824

Bedrijfsvoering en Financiën

Rob de Nieuwe       

hoofd Bedrijfsvoering en Financiën

e-mail

T 023 5115851

Rita Weijers

financieel administratief medewerker

e-mail

T 023 5115797

John Buch            

hoofd Facilitaire Dienstverlening 

e-mail

T 023 5115796

Ulric Roldanus

medewerker technische dienst

e-mail

T 023 5115816

Wilfred Zwart

medewerker technische dienst

e-mail

T 023 5115814

Herman Bessels

medewerker technische installaties

e-mail

T 023 5115850

Ron van den Broek

hoofd Balie en Beveiliging

e-mail

T 023 5115808

Rien Broertjes

teamcoördinator

e-mail

T 023 5115807

Sabine Dol

teamcoördinator

e-mail

T 023 5115809

Magdalena de Hoog

teamcoördinator

e-mail

T 023 5115809

Bob Smit

telefonie en rondleidingen

e-mail

T 023 5115775